کتاب تمدن و تحلیل تمدنی

کتاب تمدن و تحلیل تمدنیکتاب تمدن و تحلیل تمدنی
قیمت قیمت : 5000 تومان
30 بازدید
نوع فایل : pdf

 

 هنگامی ﮐﻪ درﺑﺎره‌ى ﺗﻤﺪن ﺳﺨﻦ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﯿﻢ، ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺒﻰ واﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ: ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺗﺎرﯾﺦ، اﺟﺘﻤﺎع، ﻫﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت، ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ، ﺳﯿﺎﺳـﺖ و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﯾﮕﺮى ﻫﻤﭽﻮن اﻗﺘﺼﺎد، ﺻﻨﻌﺖ، ﻓﻨﺎورى و رﺳﺎﻧﻪ، ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﻧﺒﻮه ﺣﻮزه ﻫﺎى ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪه اﻧﺪ. ﻧﻘـﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻤﻪ ى اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺷـﮑﻞ ﮔﯿﺮى و ﺗﺤـﻮﻻت ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻤﺪن، ﻫﯿﭻ ﮐﺪام را ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﺣﺬف ﮐﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺜﺮت و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ اﯾﻦ  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار، ﺿﺮورت ﺗﻔﮑﯿﮏ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى و ﭼﯿﻨﺶ درﺳﺖ آن ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، که بر اساس گفتارهایی از آقای مهندس صابر میرزایی میباشد، ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﺑﺮاى ﺗﻤﺪن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن ﻣﻰ‌دﻫﯿﻢ ﺑﺮاى ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﮔﺬارى‌ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰى‌ﻫﺎ و ﻗﺎﻧﻮن‌ﮔﺬارى‌ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ‌ﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﻰ در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﯾﺎ ﻻﯾﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ: 

  1. رﻓﺘﺎر (ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ و واﻗﻌﯿﺎت ﺑﯿﺮوﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺳﯿﺎﺳﺖ و ...)؛

  2. اﺟﺘﻤﺎع (ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻧﻈﺎم ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ)؛

  3. ﻓﺮﻫﻨﮓ (ﺷﺎﻣﻞ ارزش ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎ)؛

  4. اﻧﺪﯾﺸـﻪ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ (ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎى ﻓﻠﺴﻔﻰ، اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﻫﺎى ﻣﺒﻨﺎﯾﻰ ﺳﺎزﻧﺪه ى ﺗﻤﺪن).

 

فهرست کتاب:

1-  فصل اول: الگوي تحليل تمدني       

 

2- فصل دوم: سياست‌گذاری در بستر جهان‌بينی و فرهنگ

 

3- فصل سوم: ابزارهای نرم و سخت در سياست‌گذاری    

 

4- فصل چهارم: سياست‌گذاری اقتصادی مسئله‌ای پيش روی تمدن‌ها